Exit Site
 • + languages
  • idiomas
  • ñÚÙËÉ
  • cov lus
  • lus Nplog
  • áÛÇÊ
 • Need Help?
 • facebook
 • search
Home : I Need Help : Equal Opportunity Statement

Equal Opportunity Statement

It is the policy of Legal Action of  Wisconsin, Inc to make no distinction in the provision of legal assistance to eligible persons because of race, color, religion, ancestry, sex, age, national origin, disability, marital status, sexual orientation, political belief or affiliation, or any other consideration prohibited by law.

DECLARACIÓN DE OPORTUNIDADES IGUALES
Es la política de Acción Legal de Wisconsin, Inc., no distinguir en  proveer asistencia legal a personas elegibles a causa de su raza, color, religión, ascendencia, sexo, edad, origen nacional, incapacidad, estado civil,  orientación sexual, creencia, afiliación política o cualquier otra consideración prohibida por la ley.

TEEV TXOG KEV MUAJ FEEM SIBLUAG
Raws li txoj cai hauv Legal Action of Wisconsin, Inc. mas yuav tsis cais kev pab rau cov neeg uas tsimnyog tau txoj kev pab vim yog pab pawg, xim nqaijtawv, kev ntseeg, kev teev dabqhuas, pojniam lossis txivneej, hnub nyoog, tuaj lub tebchaws twg tuaj, ua tsis taus noj, kev txijnkawm, kev dajdee, koomtes lossis nkag rau ib haiv nomtswv twg, lossis lwm yam uas txoj cai txwv txiav.