Exit Site
 • + languages
  • idiomas
  • ñÚÙËÉ
  • cov lus
  • lus Nplog
  • áÛÇÊ
 • Need Help?
 • facebook
 • search
Home : I Need Help : Notice of Language Access Rights

Notice of Language Access Rights

It is the policy of Legal Action of Wisconsin, Inc. to provide language access services to populations of person with Limited English Proficiency who are eligible to be served or likely to be directly affected by our programs.  Such services will be focused on providing meaningful access to our programs, services, and/or benefits. You have the right to a qualified interpreter service at no cost to you. You have the right not to be required to rely on minor children, other relatives, or friends as interpreters. You have the right to file a grievance about the language access services provided.

AVISO DE DERECHO A UN INTÉRPRETE
Es la política de Acción Legal de Wisconsin, Inc., proveer interprete a poblaciones de personas con limitada competencia en inglés que son elegibles para nuestros programas o que probablemente se afectarán por nuestros programas.  Tales servicios se centrarán en proveer acceso significativo a nuestros programas,  servicios, o beneficios. Usted tiene derecho o un servicio de intérprete cualificado sin coste a usted. Tiene derecho de no tener que depender de niños, otros parientes, o amigos como interprete. Tiene derecho a presentar una queja sobre los servicios de acceso
a intérprete proveídos.

KEV NPAJ KOM MUAJ KEV HAIS LUS
Raws li txoj cai hauv Legal Action of Wisconsin, Inc. yuav nrhiav kev txhais lus rau cov neeg tsis paub lus Askiv uas tau kev pab lossis tsimnyog tau kev pab los ntawm peb cov kev pab.   Koj muaj feem kom tau ib tug txhais lus kom zoo yam tsis tsub nqi rau koj. Koj muaj feem txwv tsis pub kom menyuam yaus, tej kwvtij, lossis tej phoojywg los txhais lus rau koj.  Koj muaj tsab peevxwm hais tau tej kev tsis txaus siab txog peb txoj kev npaj kom muaj kev hais lus rau koj.